logo vfpress
MEF: Thay đổi nhân sự
. Tài liệu đính kèm:    MEF_2017.1.16_fd9f35a_2017_Di_Quyet_dinh_cua_hoi_dong_quan_tri_2017.01.16.pdf
VLB: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
. Tài liệu đính kèm:    VLB_2017.1.16_e36720b_CBTT_THAYDOI_SL_CP_BIEUQQUYET.pdf
VLB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Tài liệu đính kèm:    VLB_2017.1.16_f0dc459_CBTT_KETQUA_GDCP_PL25.pdf
PJS: Nghị quyết HĐQT
. Tài liệu đính kèm:    PJS_2017.1.16_2b1fe19_CBTT_HNX_Nghi_quyet_ky_HD_chuyen_nhuong_DHN_cap_C_voi_Tong_Cong_ty_2017_signed.pdf
SJM: Bùi Tuấn Dũng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã mua 741.694 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Tuấn Dũng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,…
VT8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VT8 của CTCP Dịch…
NVB: Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp
. Tài liệu đính kèm:    NVB_2017.1.16_cfed781_787_bn_2017_01_16_1540_1.PDF
POT: Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu không còn là cổ đông lớn
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu- Mã chứng khoán: POT -…
PSI: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 20.404.685 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank -…
VTL: Báo cáo tài chính quý 3/2016 (Hợp nhất)
Tài liệu đính kèm:    VTL_2017.1.16_3e90c4d_BCTC_Hop_nhat_Quy_3_2016_signed.pdf
VGP: Báo cáo tài chính quý 4/2016
Tài liệu đính kèm:    VGP_2017.1.16_2680c52_BCTC_QUY_IV_2016.compressed.pdf    VGP_2017.1.16_5a60645_Giai_trinh_ch.lech_Q_IV.16.pdf
STC: Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ)
Tài liệu đính kèm:    STC_2017.1.16_b79265b_STC_BCTC_ME_QUY_IV_2016_signed.pdf    STC_2017.1.16_076c767_STC_GiaiTrinh_Quy4_Me_signed.pdf