logo vfpress
DHM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu thông báo Nghị quyết và Biên bản họp…
KSV: Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
. Tài liệu đính kèm:    KSV_2017.4.5_2cd9b96_NQ_thong_nhat_ke_hoach_to_chuc_DHDCD_thuong_nien_2017.PDF
DOC: Đính chính báo cáo tài chính năm 2016
. Tài liệu đính kèm:    DOC_2017.4.5_05b69ce_DOC_Dinh_chinh_BCTC.pdf    DOC_2017.4.5_8ad8ced_DOC_BCTC_NAM_2016_DA_KIEM_TOAN_31.03.201720170331103353.pdf
VE1: Điều lệ tổ chức và hoạt động
. Tài liệu đính kèm:    VE1_2017.4.5_7f21af7_Dieu_le_Cty_VE1_2017_tu_trang_19_den_trang_38.pdf    VE1_2017.4.5_cf431f5_Dieu_le_2017_1_18tr.pdf
TSB: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 6 tỷ đồng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Ắc quy Tia Sáng (HNX: TSB), cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận tăng nhẹ 5%, lần lượt đạt 210 tỷ và 6 tỷ đồng. ...
ABC: Đặng Thị Hường – Giám đốc tài chính – đã bán 1.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Hường- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc tài…
HPD: Nguyễn Văn Tuy – Ủy viên HĐQT – đã mua 49.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuy- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT-…
PMC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
. Tài liệu đính kèm:    PMC_2017.4.5_3db1a23_7312_bn_2017_04_04_1614_1.PDF
PVX: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
. Tài liệu đính kèm:    PVX_2017.4.5_c73c010_1481_v_2017_04_04_1453_1.PDF
BDB: Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHDCD thường niên 2017
. Tài liệu đính kèm:    BDB_2017.4.5_8abcdff_1476_v_2017_04_04_1504_1.PDF
TVC: CBTT Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 so với cùng kỳ năm trước
. Tài liệu đính kèm:    TVC_2017.4.5_e0208ba_TVC_CBTT_Giai_trinh_Bien_dong_BCTC_2016.pdf
NHC: Báo cáo tài chính năm 2016 (Hợp nhất)
Tài liệu đính kèm:    NHC_2017.4.5_864c603_NHC_BCTC_Kiem_toan_2016_Hop_nhat.pdf
E1SSHN30: ETF_Báo cáo tài chính năm 2016
Tài liệu đính kèm:    E1SSHN30_2017.4.5_4f21a07_ETFAMHNX30_Bao_cao_tai_chinh_kiem_toan_nam_2016_signed_(2).pdf
TVC: Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ)
Tài liệu đính kèm:    TVC_2017.4.5_6ad3b19_TVC_BCTC_Rieng_KT_2016.pdf
VE1: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2016
. Tài liệu đính kèm:    VE1_2017.4.5_d4a0d5f_7383_bn_2017_04_04_1719_1.PDF
WSS: Giải trình chênh lệch giữa báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và 2015
. Tài liệu đính kèm:    WSS_2017.4.5_9b42b35_Giai_trinh_chenh_lech_BCTC_2016_so_voi_2015_daky.pdf
HVT: Đính chính Báo cáo thường niên 2016
Tài liệu đính kèm:    HVT_2017.4.5_bdafb8e_Bao_cao_thuong_nien_signed.pdf
FCM: Kế hoạch lãi ròng 2017 giảm tới 45%, còn 28 tỷ đồng
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, CTCP Khoáng sản Fecon (HOSE: FCM) sẽ bàn về kế hoạch doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng và cổ tức tiếp tục duy trì mức 5%.
TVS: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: Các tập…
HAX: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên…
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. ...